Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aangepast op 9 april 2024

 

1. Algemeen & definities

 1. Less with Lines: Less with Lines is, net als Felt Family, een handelsnaam van de onderneming Mijatovic Creations, gevestigd in Heemstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70093350.
 2. Algemene voorwaarden: Alles wat in deze bepalingen staat, valt onder deze algemene voorwaarden. Less with Lines is gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. De term ‘haar’ en ‘zij’ refereren naar Less with Lines.
 4. De term ‘jullie’ verwijst naar beide partijen, dus zowel Less with Lines als jij als klant.
 5. Offerte: het schriftelijke aanbod van Less with Lines over onder andere de dienstverlening of het product, de prijs etc. Alle offertes van Less with Lines zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot en met 14 dagen na het versturen van de offerte. Als jij de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 6. Diensten/producten: hieronder wordt verstaan alle diensten en/of producten die Less with Lines voor jou uitvoert of maakt. Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend mee bedoeld: het ontwerpen van illustraties, het ontwerpen van (3D)portretten, het ontwerpen en laten drukken van gepersonaliseerde portretten, het ontwerpen en laten drukken van Giclée prints, trouw- en geboortekaarten en rouwprints.
 7. Ontwerpen: alle illustraties en portretten in de breedste zin van het woord die door Less with Lines zijn ontworpen.
 8. Portretten: alle portretten in de breedste zin van het woord, die door Less with Lines (of uit naam van Less with Lines) worden gemaakt.
 9. Opdracht: de overeenkomst voor de dienst of het product zoals deze is overeengekomen tussen Less with Lines en klant (jij).
 10. Klant: In deze algemene voorwaarden wordt een informele taal gehanteerd. Jij bent de ‘klant’, of je nou een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (bedrijf) bent.
 11. Toeleverancier: bedrijf waarbij Less with Lines materialen en dergelijke inkoopt.
 12. Overeenkomst: Een overeenkomst komt tot stand door het aanbod en de aanvaarding daarvan. Met andere woorden: Less with Lines biedt jou een aanbod aan en jij aanvaardt deze.
 13. Overeenkomst op afstand: zie art. 6:230g lid 1 onder e BW – de overeenkomst die tussen Less with Lines en jou wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat jullie fysiek aanwezig zijn bij elkaar en waarbij tot het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals internet/webshop).
 14. Herroepingsrecht: het recht waarop jij (als je consument bent) kan afzien van de gesloten overeenkomst op afstand.
 15. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp en social media of andere e-communicatie.
 16. Website: www.lesswithlines.com
 17. Indien er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. In beginsel wordt er dus niet van deze algemene voorwaarden afgeweken. Ook indien er een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn, nietig worden of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.
 18. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan de informatie die door een van de partijen als vertrouwelijk is bestempeld en informatie waarvan uit de aard van die info blijkt dat het logischerwijs vertrouwelijk is. Less with Lines is uitgezonderd van deze geheimhoudingsplicht, indien zij op grond van wettelijke regelgeving een informatieplicht heeft.
 19. Less with Lines mag voor de uitvoering van een opdracht derden inschakelen, waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht genomen zal worden en het hiervoor geschreven lid 18 ook van toepassing op is. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 20. Less with Lines maakt voor het uitvoeren van de opdracht en communicatie met jou, gebruik van o.a. een internetverbinding. Mochten er door deze wijze van communicatie derden bekend worden met de inhoud van deze informatie, bijvoorbeeld door een hack of virus, dan is Less with Lines nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruikmaken van deze manier van communiceren.

2. Aanbod/offerte

 1. De offerte van Less with Lines bevat een duidelijke en volledige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en de prijs die jij verschuldigd bent na akkoord op de offerte. Tevens wordt in de offerte verwezen naar de werkwijzen van Less with Lines, waarmee jij impliciet akkoord gaat na het accepteren van de offerte.
 2. Less with Lines is gerechtigd om een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag in de offerte aan jou te factureren voordat zij begint met het uitvoeren van de opdracht. Indien jij een rechtspersoon (bedrijf) bent, verlangt Less with Lines 100% van de overeengekomen prijs alvorens zij begint met het uitvoeren van de opdracht. In de offerte staat daarom ook het bedrag van de aanbetaling.
 3. Less with Lines heeft het recht een opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen.
 4. Offertes gelden niet voor vervolgopdrachten of nabestellingen, tenzij jullie anders overeenkomen.
 5. Less with Lines is niet gehouden aan een offerte, indien jij in alle redelijkheid kan begrijpen dat het aanbod berust op een vergissing. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan een typo, vergissing of rekenfout.
 6. Als het aanbod is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens die onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan heeft Less with Lines het recht om de in de offerte vermelde prijsopgave, levertermijnen en/of tarieven aan te passen.
 7. Indien jij spoed hebt bij een opdracht, dan rekent Less with Lines 30% spoedtarief boven op de reguliere prijs.
 8. Er is sprake van spoed indien jij de uitvoering van de opdracht binnen twee weken voltooid wil zien. De uitvoering van de opdracht begint vanaf het moment dat jij akkoord geeft op de offerte of het aanbod en de (aan)betaling door jou is voldaan. Artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden geldt in deze situatie niet. ‘Tijdig’ betekent in spoed-verband dat jij zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen vóór of binnen de door Less with Lines gestelde deadline, reageert op de gewenste informatie aanvraag van Less with Lines. Geef jij later dan de door Less with Lines gestelde deadline nog informatie door, dan staat Less with Lines er niet voor in dat het portret op tijd af is. Met andere woorden: de verantwoordelijkheid voor het voltooien van de spoed-opdracht ligt ook bij jou.

3. Opdracht/Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het aanbod en de aanvaarding daarvan. Met andere woorden: Less with Lines biedt jou een aanbod aan en jij aanvaardt deze. De aanvaarding kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Wanneer jij de aanvaarding nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Less with Lines begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt dat jij de offerte hebt aanvaard en dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Less with Lines bevestigt de overeenkomst schriftelijk, indien deze mondeling tot stand is gekomen. Dit geldt ook voor nadere mondelinge afspraken.n
 3. Less with Lines neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Dit betekent dat zij zich inspant naar haar beste kunnen voor een goed resultaat, maar geen resultaatsverbintenis aangaat. Met andere woorden: er is geen garantie voor resultaat en Less with Lines kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 4. Less with Lines heeft het recht om een naamsvermelding te plaatsen in of op de geleverde producten/ontwerpen. Zij vraagt aan jou geen toestemming over de plek en hoe groot dat is. Jij mag deze naamsvermelding niet verwijderen, tenzij Less with Lines hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

4. Uitvoering van de Opdracht

 1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie
  en gegevens die Less with Lines nodig heeft om de opdracht goed uit te voeren. De informatie en gegevens die jij aanlevert via de bestel-mogelijkheid in de webshop zijn leidend. Hierbij wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat gedeelde informatie en/of gegevens in vooraf gevoerde gesprekken (on- en offline) met Less with Lines door haar niet worden meegenomen in jouw bestellingsaanvraag.
 2. Tevens lever je de (juiste) informatie tijdig aan bij Less with Lines.
 3. Met ‘tijdig’ wordt een termijn bedoeld van maximaal 7 kalenderdagen.
 4. Lever je de benodigde informatie niet tijdig (zoals hiervoor omschreven in artikel 4 lid 1 en lid 2) aan en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of werkzaamheden voor jouw rekening.
 5. Less with Lines hanteert verschillende werkwijzen per onderdeel van haar aanbod. Bij het doen van een bestelling via de webshop, wordt aangegeven welke voorwaarden er gelden. Is er sprake van een offerte-aanvraag, dan wordt in de offerte aangegeven welke voorwaarden er gelden. In deze voorwaarden staat onder meer wanneer en hoe vaak (en tot wanneer) en feedback doorgegeven kan worden. Aanpassingen kunnen binnen de omvang van de bestelling/offerte worden gedaan, tenzij dit leidt tot verandering van de opdracht. In dit laatste geval is er sprake van meerwerk (zoals genoemd in artikel 7 lid 3 van deze algemene voorwaarden) en worden deze kosten aan jou doorberekend. Less with Lines vervolgt de werkzaamheden na jouw akkoord. Indien jij niet reageert tijdens de gestelde tijd voor de feedback, gaat Less with Lines uit van jouw stilzwijgend akkoord. Geef jij later dan de feedbackronde nog feedback door, dan wordt deze niet meer doorgevoerd.
 6. Less with Lines heeft het recht een afspraak of afgesproken oplevertermijn te verzetten, omdat zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst of er is sprake van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring. Indien de levering daardoor vertraging oploopt, dan laat Less with Lines dit zo snel mogelijk schriftelijk aan jou weten.
 7. De door Less with Lines te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt door partijen in overleg vastgesteld.
 8. Less with Lines komt met jou een redelijke termijn overeen waarbinnen producten of diensten worden geleverd. Less with Lines doet haar best de afgesproken (op)lever termijnen na te komen. Jij ontleent geen rechten aan deze afgesproken termijn. Met andere woorden: indien nakoming binnen deze termijn door welke reden dan ook niet lukt, heb jij geen recht op schadevergoeding.
 9. Less with Lines monteert haakjes die geschikt zijn voor het ophangen van het werk. Haar verantwoordelijkheid eindigt daar. Met andere woorden: mocht er iets niet goed gaan met het ophangen van het werk en er ontstaat schade, dan is Less with Lines daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.
 10. Aan de leveringsplicht van Less with Lines is voldaan wanneer zij de geleverde zaken aan jou aanbiedt. Vanaf dit moment (tijdstip van levering) valt de geleverde dienst/product of ontwerp onder jouw verantwoordelijkheid en is deze voor jouw rekening en risico. Het (namens of door jou) aannemen van producten of ontwerpen van Less with Lines bij afhalen in de studio van Less with Lines, is het bewijs dat alles in goede staat in ontvangst is genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd. Wanneer jij de bestelling per post/koerier ontvangt en er is iets mis, ligt de bewijsplicht daarvoor bij jou. Maak dan binnen drie dagen na de ontvangst kenbaar wat er mis is en maak bijvoorbeeld foto’s van de eventuele schade.
 11. In het geval dat het ontwerp of product tenietgaat of achteruitgaat in kwaliteit door een oorzaak die niet aan Less with Lines kan worden toegerekend, blijft jouw betalingsverplichting staan.
 12. Less with Lines is niet aansprakelijk voor gebreken ten tijde van de (op)levering, die jij redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Less with Lines.
 13. Levering zal plaatsvinden op het door jouw opgegeven adres, tenzij jullie anders overeenkomen.
 14. Indien jij levering en/of afname van de ontwerpen, portretten en diensten weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor een goede levering, dan is Less with Lines gerechtigd de ontwerpen en/of producten ergens anders op te slaan voor jouw rekening en risico.
 15. Indien de ontwerpen en/of portretten worden bezorgd door Less with Lines of een externe vervoerder, is Less with Lines gerechtigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eventuele bezorgkosten of kilometervergoedingen bij jou in rekening te brengen.
 16. Kies jij zelf voor een manier van verzending die anders is dan de manier van verzending door Less with Lines, dan draag jij de rekening en het risico voor een goede verzending.

5. Beëindiging overeenkomst

 1. Wanneer:
 • jij of jouw bedrijf failliet gaat;
 • jij surseance van betaling aanvraagt;
 • er beslag wordt gelegd op (een deel van) jouw vermogen;
 • het vermoeden bestaat dat jij niet aan de betalingsverplichting zal kunnen voldoen;
 • jij handelt in strijd met de goede zeden, openbare orde of een van de verplichtingen uit de overeenkomst;
 • jij 21 dagen niet hebt gereageerd op communicatieverzoeken van Less with Lines, geteld vanaf het moment dat zij aangeeft te starten met een portret of aanvullende informatie vraagt voor de start of een digitale versie stuurt van een ontwerp voor een Felt Family portret. Less with Lines probeert via verschillende communicatiemiddelen contact met jou te krijgen (email, telefoon), maar de verantwoordelijkheid voor het checken van je spamfolder ligt bij jou;
 • jij overlijdt; dan kan Less with Lines de overeenkomt opschorten of per direct schriftelijk beëindigen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De verplichtingen van Less with Lines uit de overeenkomst komen dan direct te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde en Less with Lines is niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 1. Indien Less with Lines (plotseling) overlijdt, zal haar gemachtigde jou op de hoogte stellen. De overeenkomst wordt in dat geval per direct beëindigd. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde.
 2. Wanneer de overeenkomst eindigt vanwege een overmachtssituatie, dan mag Less with Lines de al gewerkte uren en/of gemaakte kosten bij jou in rekening brengen. Het begrip ‘overmacht’ wordt uitgelegd in artikel 6:75 BW. Hetgeen er in dit artikel wordt uitgelegd over overmacht, wordt in deze algemene voorwaarden breder getrokken. Hier vallen ook ziekte, een pandemie of overheidsmaatregelen onder als overmachtssituatie.
 3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 60 dagen, kan jij slechts de overeenkomst ontbinden indien jij Less with Lines in gebreke hebt gesteld en zij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van jullie overeenkomst. Aan de leveringsplicht van Less with Lines is voldaan wanneer zij de geleverde zaken aan jou aanbiedt.
 4. Wanneer jij een bedrijf bent en de opdracht wil annuleren, kan dat schriftelijk. De betalingsverplichting blijft echter bestaan voor het volledig afgesproken bedrag, tenzij anders overeengekomen.

6. Herroepingsrecht consument

 1. Als jij consument bent, dan mag je de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag dat jij het product hebt ontvangen. Indien jij meerdere producten hebt besteld in één bestelling, dan gaat de bedenktijd in wanneer jij het laatste product hebt ontvangen.
 3. Wanneer jij gebruikt maakt van jouw herroepingsrecht, dan meld je dit via het ingevulde modelformulier voor ontbinding of per e-mail aan Less with Lines. Less with Lines stuurt jou hierna een ontvangstbevestiging.
 4. Less with Lines vergoedt, binnen 14 dagen vanaf de dag dat jij de herroeping meldt, alle betalingen (inclusief leveringskosten) die door jou zijn gedaan.
 5. Less with Lines maakt voor de betalingen bedoeld in het voorgaande lid 4 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door jou is gebruikt, tenzij jij uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd en jij hierdoor geen kosten hebt.
 6. Less with Lines is bij terugbetaling zoals bedoeld in het voorgaande lid 4 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien jij uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Less with Lines aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering hebt gekozen.
 7. Jij stuurt zo spoedig mogelijk het product of de producten terug, in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.
 8. Jij dient in het geval van herroeping zelf de retourkosten te betalen.
 9. Jij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in de originele staat en verpakking en conform de door Less with Lines verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 10. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
 11. Jouw verplichting tijdens de bedenktijd is dat jij zorgvuldig omgaat met het product: jij pakt het product slechts uit op zo’n manier die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Ga je verder dan genoemd in de vorige zin? Dan ben je aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 12. Het herroepingsrecht geldt niet :
  • voor bedrijven/rechtspersonen;
  • voor producten die specifiek worden gemaakt aan de hand van jouw instructies (maatwerk). Maatwerk vloeit voort door persoonlijk contact tussen jou en Less with Lines.

OF

  • indien Less with Lines al is begonnen met de uitvoering van de opdracht en jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming heeft; en
  • wanneer jij hebt verklaard afstand te hebben gedaan van jouw herroepingsrecht en
  • Less with Lines hiervan schriftelijk bevestiging aan jou heeft verstrekt.
 1. Wanneer Less with Lines al was begonnen met de uitvoering van de opdracht en jij je met succes beroept op jouw herroepingsrecht, neemt dat niet weg dat jij de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren verschuldigd blijft aan Less with Lines.
 2. Producten kunnen retour gestuurd worden naar:
  Less With Lines
  Industrieweg 4a
  2102 LH, Heemstede

7. Betaling en betalingsverplichting

 1. Betaling dient bij aankoop via de webshop per direct te worden voldaan. Als jij consument bent, heb je ook de mogelijkheid om achteraf te betalen.
 2. Alle prijzen van Less with Lines zijn inclusief BTW, tenzij jij handelt in de uitoefening van een bedrijf. Dan zijn de prijzen exclusief BTW.
 3. Door wijziging van de overeenkomst komen gemaakte prijsafspraken te vervallen. Stel, jij vraagt Less with Lines diensten die buiten de overeenkomst vallen te vervullen, dan wordt dit gezien als meerwerk. Kosten door deze wijziging of meerwerk worden conform het dan geldende uurtarief in rekening gebracht. Hierover word je geïnformeerd.
 4. Less with Lines kan een (aanvullend) voorschot (bij consumenten) of volledige betaling (bij bedrijven) verlangen voor het verschuldigde. Dit voorschot moet zo spoedig mogelijk betaald worden. Less with Lines is niet verplicht te starten met de uitvoering van de overeenkomst, zolang de aanbetaling niet is ontvangen. Indien betaling langer dan een maand uitblijft kan Less with Lines de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder jou enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn.
 5. Less with Lines heeft het recht om de tarieven, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien de tarieven stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan ben jij gerechtigd de overeenkomst te annuleren op de datum dat de prijsverhoging ingaat. Als de prijsverhoging een gevolg van een wettelijke regeling/bepaling is, dan vervalt jouw recht om te annuleren.
 6. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn bij een factuur 14 dagen. Betaal je niet op tijd, dan krijg je 7 dagen extra de tijd. Betaal je dan nog niet, dan ben je in verzuim. Less with Lines is dan gerechtigd een wettelijke rente bovenop het verschuldigde bedrag en incassokosten in rekening te brengen. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Indien er extra kosten bijkomen voor bijv. een advocaat of gerechtelijke procedure bij de rechtbank, dan worden die kosten ook op jou verhaald.
 7. Alle door Less with Lines geleverde producten en diensten blijven eigendom van Less with Lines totdat alle door jou verschuldigde bedragen aan Less with Lines volledig zijn voldaan.

8. Intellectuele eigendom en boetebeding

 1. Op alle werken zoals te zien op de website van Less with Lines, (digitale) producten en diensten, rust een intellectueel eigendomsrecht, zoals een auteursrecht. Hiervan is Less with Lines de rechthebbende.
 2. Alle op of via de website getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten en afbeeldingen, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Less with Lines worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid aan derden.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of het resultaat zijn van de overeenkomst rusten bij Less with Lines. Hieronder vallen niet uitsluitend het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht.
 4. Jij mag niet de door Less with Lines gemaakte ontwerpen, (waaronder begrepen maar niet beperkt tot) illustraties, (3D)portretten, gepersonaliseerde portretten Glicée prints en rouwprints, ideeën, methodes, concepten en teksten kopiëren, exploiteren, openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen/verkopen, tenzij daar vooraf en uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming door is gegeven door Less with Lines. In dit laatste geval kan Less with Lines hier een vergoeding voor eisen.
 5. Jij mag geen soortgelijk(e) product of dienst aanbieden wanneer jij als Klant van Less with Lines eenzelfde soort product of dienst hebt afgenomen als waarmee jij in de toekomst wil of gaat concurreren.
 6. Als je in strijd met dit artikel handelt dan ben je, naast een schadevergoeding, een direct opeisbare boete verschuldigd van €50.000,- (vijftigduizend euro) en €1.000,- (duizend euro) voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt met een maximum van €150.000,- (honderdvijftigduizend euro).
 7. Less with Lines garandeert dat het ontworpen portret of andersoortig product door of namens haar ontworpen is en dat zij als maker in de zin van de Auteurswet en daardoor als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Zij garandeert dat het resultaat van de opdracht voor zover zij weet of behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of op een andere manier onrechtmatig is.

9. Aansprakelijkheid en vervalbeding

 1. Less with Lines is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
 2. Less with Lines moet in het geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Less with Lines is beperkt tot het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Less with Lines beperkt tot hetgeen zij in rekening heeft gebracht voor de opdracht. Het bedrag waarvoor Less with Lines aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele som waarvoor jij verzekerd bent.
 4. Daarnaast kan Less with Lines niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst voortkomend uit jouw handelingen; zoals het niet tijdig, niet juist of niet aanleveren van informatie/gegevens.
  • Schade die het gevolg is van tekortkomingen of prestaties van derden. De werking van artikel 6:76 BW wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
  • Fouten (waaronder prijsoverschrijdingen) of gebreken in offertes van toeleveranciers.
  • Fouten in het ontwerp indien jij overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 5 jouw goedkeuring hebt gegeven, dan wel in de gelegenheid bent gesteld goedkeuring te geven maar dit hebt nagelaten binnen de gestelde termijn.
 5. Kleurafwijkingen die zijn ontstaan ten opzichte van beeldschermkwaliteit. Geringe kleurafwijkingen (vergeleken met de kleur op je beeldscherm) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverde producten.
 6. Jij vrijwaart Less with Lines tegen alle aanspraken van derden, ook de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op welke manier dan ook schade leiden door uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Less with Lines.
 7. Jouw recht op schadevergoeding vervalt een jaar nadat jij bekend werd of zou moeten zijn met de gebeurtenis waaruit de schade (kennelijk) direct voortvloeit.

10. Aanvulling/vervolg opdracht

 1. Na het voltooien van de originele opdracht, kan het zijn dat jij door bijvoorbeeld een wijziging in de gezinssamenstelling, een portret wil laten aanvullen/wijzigen. Less with Lines beoordeelt jouw verzoek hiertoe.
 2. Indien akkoord, stuurt Less with Lines jou naderhand een voorstel toe met daarin de prijs, werkwijze en regels en instructies voor de verzending van het portret door jou naar Less with Lines. Jij zendt het product naar Less with Lines, indien mogelijk in de originele staat en verpakking en conform de door Less with Lines verstrekte duidelijke en redelijke instructies. Het risico voor een veilige verzending ligt bij jou.

11. Specifieke bepalingen ten aanzien van online aankopen

 1. Denk aan: (online) cursussen, programma’s, masterclasses, workshops etc. Wanneer hierna gesproken wordt van online masterclass, worden alle daarmee vergelijkbare producten bedoeld, zoals online programma’s, cursussen etc., die via de website van Less with Lines worden geleverd.
 2. Het aanbieden van een bepaald online masterclass voor een bepaalde prijs, betekent niet dat deze daarna voor dezelfde prijs moet worden aangeboden.
 3. Nadat jij toegang hebt gekregen tot de online masterclass, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. Het is hierbij niet relevant hoe ver je in de masterclass bent gekomen. De online masterclass is hierdoor uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jij geen recht hebt op restitutie van het aankoopbedrag.
 4. Voor online masterclassen die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, waarvoor jij op een specifieke datum en tijdstip aanwezig moet zijn, is het ontbindingsrecht uitgesloten.
 5. Je hebt ook geen recht op enige restitutie of schadevergoeding wanneer je, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunt zijn.
 6. De online masterclass is persoonsgebonden. Je mag de inhoud van de cursus en de inloggegevens niet met derden delen. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier toch sprake van is, mag Less with Lines jou de toegang tot de masterclass (en voor toekomstige masterclasses) blokkeren.
 7. Indien jij een rechtspersoon bent en gebruik wenst te maken van de masterclass, voor meerdere personen, dient hiervoor eerst contact opgenomen te worden met Less with Lines.
 8. Je krijgt tenminste 1 maand na inschrijving voor een online masterclass, toegang tot de online masterclass, tenzij anders vooraf vermeld. Online masterclassen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld.
 9. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van het reeds betaalde.
 10. Less with Lines neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Dit betekent dat zij zich inspant voor een goed resultaat, maar geen resultaatsverbintenis aangaat. Met andere woorden: er is geen garantie voor resultaat.
 11. Less with Lines mag de website en online leeromgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de online masterclass tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk is, bijv. vanwege technisch onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.
 12. Less with Lines heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het aanbieden van de online masterclass en de daarmee samenhangende content verwijdert. Daarmee zegt zij de overeenkomst op. Er ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat Less with Lines de overeenkomst al is nagekomen en er is geen sprake van wanprestatie.
 13. Je mag je laten inspireren door het werk van Less with Lines, maar je mag niets kopiëren. Indien Less with Lines van mening is dat jouw werk teveel gelijkenissen met het werk van Less with Lines vertoont, is het aan jou om te bewijzen dat dit niet zo is. Hetzelfde geldt voor het maken van eenzelfde soort masterclass. Laat je inspireren, maar kopieer niet.

12. Overig

 1. De toepasselijkheid van eventuele door jou gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Heb je een klacht? Dan dien je deze schriftelijk in te dienen bij Less with Lines binnen 30 dagen na het (volgens jou) ontstaan van de klacht. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
 3. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tussen jou en Less with Lines en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen jou en Less with Lines worden (als laatste redmiddel) voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Noord-Holland.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op (maar niet beperkt tot) aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, op offertes, aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, bestellingen via de webshop, opdrachten, verrichte diensten, afspraken en andere werkzaamheden die Less with Lines verstrekt of verricht uit haar naam. Dat laatste betekent dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op handelingen van derden die door Less with Lines worden ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
 5. Less with Lines mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen.
  Is dit het geval en is de wijziging op jou van toepassing, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. Dat betekent dat altijd de laatste versie (van deze algemene voorwaarden) die jij ontvangt, van toepassing is.
 6. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een specifieke opdracht, dan prevaleert de bepaling uit de specifieke opdracht, tenzij jullie anders afspreken.
 7. Deze algemene voorwaarden blijven geldig, ook na het beëindigen van de
  opdracht.
 8. Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur dan een mailtje naar [email protected].