Privacybeleid

Privacybeleid aangepast op 9 april 2024

1. Over Less with Lines

Gevestigd in Heemstede. Contact via [email protected] . Less with Lines is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. Less with Lines vindt jouw privacy erg belangrijk en zal jouw gegevens vertrouwelijk en geheel in lijn met alle regels en eisen uit de AVG verwerken.In deze privacyverklaring staat welke gegevens van jou (mogelijk) worden verwerkt en waarom. Als je daar vragen over hebt, neem dan contact op met het email adres hierboven.

2. Deze persoonsgegevens worden mogelijk verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Leveringsadres
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Postadres
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling/-omschrijving en bijzonderheden
 • Gezinsfoto
 • Lengte gezinsleden
 • Naam partner
 • Naam kind(eren)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Social media accounts
 • Bestelgeschiedenis

Dit kunnen gegevens zijn die je zelf hebt doorgegeven, maar ook gegevens die Less with Lines zelf uit het handelsregister, de KvK of andere openbare bronnen zoals het internet (socials etc.) haalt.

3. Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op grond van de volgende doeleinden:

3.1 Less with Lines wil contact met jou kunnen opnemen
Ook voor het versturen van offertes, worden jouw contactgegevens bewaard. Bij contactgegevens horen ook gegevens zoals jouw eventuele bedrijfsnaam, kvk nummer etc. Hierbij is er sprake van een gerechtvaardigde belangenbehartiging voor Less with Lines, hetgeen opweegt tegen jouw recht op privacy.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigde belangenbehartiging

3.2 Less with Lines wil jouw een offerte sturen
Ook voor het versturen van offertes, worden jouw contactgegevens bewaard. Bij contactgegevens horen ook gegevens zoals jouw eventuele bedrijfsnaam, kvk nummer etc. Hierbij is er sprake van een gerechtvaardigde belangenbehartiging voor Less with Lines, hetgeen opweegt tegen jouw recht op privacy.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigde belangenbehartiging

3.3 Less with Lines wil jouw bestelling beheren en verzenden
Om jouw bestelling te beheren, naar jou te verzenden en in de toekomst wellicht te wijzigen na een verandering in de gezinssamenstelling, bewaart Less with Lines jouw gegevens zoals naam, (leverings)adres, email, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en (bijzondere) gegevens over jouw gezin.
Wettelijke grondslag: toestemming en uitvoering van de overeenkomst

3.4 Less with Lines wil jou een factuur sturen
Ook voor het opmaken van de factuur worden jouw contact- en bankgegevens bewaard. Bij contactgegevens horen ook gegevens zoals jouw eventuele bedrijfsnaam, kvk-nummer etc.
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

3.5 Less with Lines moet jouw gegevens bewaren voor haar financiële administratie
Wanneer jij gefactureerd wordt door Less with Lines, is zij op grond van wettelijke regelgeving (denk aan bijv. de wettelijke administratieplicht) verplicht om jouw gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Denk hierbij weer aan contact- en bankgegevens en indien van toepassing jouw bedrijfsnaam en KVK/BTW nummer.
Wettelijke grondslag: wettelijke bewaarplicht

3.6 Less with Lines wil jou informeren over wijzigingen
Denk bijvoorbeeld aan belangrijke wijzigingen in juridische documenten. Less with Lines heeft jouw contactgegevens nodig (naam en email) om deze toe te kunnen sturen.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigde belangenbehartiging

3.7 Less with Lines wil jouw review bewaren om op haar website en/of socials te plaatsen
Als jij hiermee akkoord gaat, dan deelt Less with Lines bijvoorbeeld jouw naam, een zin uit jouw review en een foto van het portret. Ook kan het zo zijn dat Less with Lines jouw review (anoniem) plaatst op social media. Zij vraagt hiervoor sowieso toestemming indien het een foto of tekst is die persoonlijk is.
Wettelijke grondslag: toestemming

3.8 Less with Lines wil jou op de wachtlijst zetten
Als jij je hebt ingeschreven voor de voor de wachtlijst, dan slaat Less with Lines jouw email en naam op. Je kan je hier altijd weer voor uitschrijven.
Wettelijke grondslag: toestemming

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Less with Lines bewaart jouw gegevens nooit langer dan nodig is. Dus het kan ook zijn dat zij jouw gegevens korter bewaard dan onderstaande bewaartermijnen:

 • contactgegevens: 7 jaar
 • offertes: 7 jaar
 • factuurgegevens: 7 jaar
 • dossiers: 7 jaar
 • reviews: 15 jaar

5. Het delen van jouw persoonsgegevens

Normaal gesproken worden jouw gegevens niet gedeeld met derden. In elk geval zeker niet voor commerciële doeleinden. Wat wel mogelijk is dat Less with Lines op grond van een wettelijke regelgeving verplicht is om jouw gegevens te delen. Verder worden jouw gegevens gedeeld met de hostserver van Less with Lines (Transip) en WordPress. Uiteraard zijn ook zij gebonden aan alle regels vanuit de AVG. Ook kan het zo zijn dat jouw gegevens worden gedeeld met een door Less with Lines ingeschakelde derde (bijv. een VA, incassokantoor of boekhouder).

Softwarepartners van Less with Lines zijn:

 • WordPress
 • XS.digital
 • Woocommerce
 • Post NL
 • DHL
 • MyParcel
 • Google (Drive, Gsuite)
 • Mollie
 • Trello
 • Notion
 • Funnelkit
 • Paperdork
 • Cloudflare
 • Whatsapp

Less with Lines heeft met (sub)verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Sommige partijen bevinden zich buiten de EU (bijv. WordPress). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.

6. Jouw rechten

Uiteraard kan je altijd inzien bij Less with Lines welke persoonsgegevens van jou zijn bewaard. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je een verzoek indienen tot beperking, rectificatie, aanvulling of verwijdering. Ook heb je het recht tot informatie en overdraagbaarheid. Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Less with Lines is verplicht jouw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en te laten weten dat dit is gebeurd, tenzij dit volgens de AVG niet hoeft. Indien je het niet eens bent met hoe Less with Lines met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Natuurlijk is het fijn om hier eerst samen in onderling overleg uit te komen.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden door nieuwe regelgeving of het door Less with Lines aanbieden van nieuwe diensten. Je vindt de actuele verklaring altijd op de website van Less with Lines en als er een wijziging direct op jou van toepassing is, dan hoor je dat.